Λογιστικές Αρχές

ΟΙ Οικονομικές Καταστάσεις ελέγχονται από τον Ελεγκτικό Οίκο ΑΠΣΕΡΟΥ ΣΙΑΚΑ & ΣΙΑ ως ευγενή δωρεά προς το Κέντρο.

Τα Συνήθη Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται τόσο στην τήρηση των λογαριασμών όσο και στον Εξωτερικό Έλεγχο τους.

Κάθε Συγκεκριμένα Προγράμματα (project) χειρίζεται ως ξεχωριστό Κέντρο Κόστους (Cost Centre). Παρόλο που το Καθαρό Εισόδημα ή Καθαρό Έξοδο παρουσιάζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις, για καθαρά πρακτικούς σκοπούς, αναλυτικές λεπτομέρειες των εξόδων δεν παρουσιάζονται. Υπενθυμίζεται ότι, όλοι ανεξαιρέτως οι Επιχορηγητές Προγραμμάτων εξασκούν οι ίδιοι τον δικό τους έλεγχο.
Το Κέντρο Ειρήνης
Διοίκηση και Προσωπικό
Συμβούλιο Φιλοσοφίας και Στρατηγικής
Εκτελεστικό Συμβούλιο
Προσωπικό
Πρακτική Μαθητείας
Εθελοντισμός
Διαφάνεια και Λογοδοσία
Οφέλη - Σύμβουλοι και Προσωπικό
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Λογιστικές Αρχές
Ετήσια Έκθεση
Αξιοποίηση Εθελοντών
Κατάσταση Χορηγών
Χορηγίες
Κύπριοι Χορηγοί
Χορηγοί Εξωτερικού
Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων
Μέλη και Διακυβέρνηση
Μέλη
Διακυβέρνηση
Η Ιστορία του Κέντρου
Δείκτες Επιτυχίας
Σημαντικά Ιστορικά Ορόσημα
Νομικό Καθεστώς
Καταστατικό
Η Φιλοσοφία μας
Όραμα και Αποστολή
Παγκόσμια Φιλοσοφία Ειρήνης
Κύπρος - Ο Δρόμος της Ειρήνης
Προσωπικό Σύστημα Αξιών
Σχέσεις
Κώδικας Συμπεριφοράς
Μεθοδολογία
Βασικές Προυποθέσεις
Αναπροσαρμογή σε μια Κουλτούρα Ειρήνης
Ποιοι, Τι, και Πώς
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Κατά το Παρελθόν
Σήμερα
Προγράμματα Ειρήνης
Επίλυση Διενέξεων
Προγράμματα στις Κοινότητες
Έρευνα
Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Προγράμματα στα Σχολεία
Επιμόρφωση Ειρήνης για Όλους
Απομυθοποίηση της Ιστορίας
Βιβλιογραφία, Κινηματογράφος, Τέχνη
Προσωπικά Βιώματα
Αρθογραφία - Κείμενα και Βίντεο
Φωνές της Ειρήνης
Ο ΟΗΕ και το Κυπριακό
Συνδράμετε το Έργο μας
Be an Active Member
Be a Supportive Member
Become a Donor
How you can help us
Donors List