Διακυβέρνηση

Αναγνωρίζοντας τις ιδιάζουσες συνθήκες μιας πολύ μικρής χώρας, τις δομές μιας πολύ κλειστής κοινωνίας, τις στενές οικογενειακές δομές, και την όλη κοινωνικό-πολιτική κουλτούρα η οποία ακόμα δεν εισήλθε στη δική της Πορεία Διαφωτισμού, σχεδιάσαμε μια πρωτότυπη Διοικητική Δομή που στοχεύει να ξεπεράσει τις παραδοσιακές αδυναμίες των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και να επιτύχουμε την Χρηστή Διακυβέρνηση. Συνεπώς οδηγηθήκαμε στην καταστατική εγκαθίδρυση μιας τριπλής Διακυβέρνησης:

 1. Γενική Συνέλευση των Μελών: Έχει τις παραδοσιακές εξουσίες όπως σε άλλες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Επιπλέον, έχει τη ευθύνη της επικύρωσης των νέων μελών του Συμβουλίου Φιλοσοφίας και Στρατηγικής.

 2. Εκτελεστικό Συμβούλιο (ΕΣ): Είναι το διοικητικό σώμα το οποίο θα ασχολείται με τη καθημερινή διαχείριση των υποθέσεων του Κέντρου. Έχει τα συνήθη καθήκοντα και εξουσίες που έχουν τα Διοικητικά Συμβούλια άλλων οργανώσεων, αλλά οι εξουσίες του όσον αφορά τη Φιλοσοφία και Στρατηγική του Κέντρου περιορίζονται μέσα στα πλαίσια που έχουν αποφασιστεί από τη Δεξαμενή Σκέψης του Κέντρου (κοινές συνεδρίες του Συμβουλίου Φιλοσοφίας και Στρατηγικής και του Διοικητικού Συμβουλίου)

  Πατήστε εδώ για να δείτε τα μέλη του ΕΣ

 3. Συμβούλιο Φιλοσοφίας και Στρατηγικής (ΣΦΣ): Το ΣΦΣ, μαζί με το εκάστοτε Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελούν τη Δεξαμενή Σκέψης του Κέντρου. Το ίδιο το ΣΦΣ δύναται να καλέσει νέες προσωπικότητες να συμμετέχουν στο Σώμα όποτε το θεωρήσουν σκόπιμο. Η επόμενη Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή να απορρίψει τα νέα μέλη. Πρόθεση απόρριψης νέων μελών πρέπει να δικαιολογηθεί γραπτώς στην πρόκληση της Γενικής Συνέλευσης.

  Το ΣΦΣ έχει τις βασικές ευθύνες του καθορισμού της Φιλοσοφίας και Στρατηγικής του Κέντρου, και της εξασφάλισης Χρηστής Διακυβέρνησης και Απόλυτης Ενεργούς Διαφάνειας στις υποθέσεις του Κέντρου.

  Μέλη του ΣΦΣ είναι:

  • Μέλη της Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Κοινότητας με ειδίκευση τις Κοινωνικές Επιστήμες, οι οποίοι λόγω των της ειδικότητας τους, μπορούν να βοηθήσουν το Κέντρο στη συνεχή εφαρμογή των τελευταίων επιστημονικών εφαρμογών στον τομέα της Ανθρώπινης Ανάπτυξης.

  • Αξιόλογες Προσωπικότητες οι οποίοι στην πολιτικό-κοινωνική τους δραστηριότητα έχουν επιδείξει ήθος και μια κουλτούρα Ειρήνης. Αυτοί μπορεί να είναι από το χώρο της πολιτικής, των ΜΜΕ, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της οικονομίας και άλλους χώρους.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα μέλη του ΣΦΣ
More in this category: Μέλη »
Το Κέντρο Ειρήνης
Διοίκηση και Προσωπικό
Συμβούλιο Φιλοσοφίας και Στρατηγικής
Εκτελεστικό Συμβούλιο
Προσωπικό
Πρακτική Μαθητείας
Εθελοντισμός
Διαφάνεια και Λογοδοσία
Οφέλη - Σύμβουλοι και Προσωπικό
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Λογιστικές Αρχές
Ετήσια Έκθεση
Αξιοποίηση Εθελοντών
Κατάσταση Χορηγών
Χορηγίες
Κύπριοι Χορηγοί
Χορηγοί Εξωτερικού
Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων
Μέλη και Διακυβέρνηση
Μέλη
Διακυβέρνηση
Η Ιστορία του Κέντρου
Δείκτες Επιτυχίας
Σημαντικά Ιστορικά Ορόσημα
Νομικό Καθεστώς
Καταστατικό
Η Φιλοσοφία μας
Όραμα και Αποστολή
Παγκόσμια Φιλοσοφία Ειρήνης
Κύπρος - Ο Δρόμος της Ειρήνης
Προσωπικό Σύστημα Αξιών
Σχέσεις
Κώδικας Συμπεριφοράς
Μεθοδολογία
Βασικές Προυποθέσεις
Αναπροσαρμογή σε μια Κουλτούρα Ειρήνης
Ποιοι, Τι, και Πώς
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Κατά το Παρελθόν
Σήμερα
Προγράμματα Ειρήνης
Επίλυση Διενέξεων
Προγράμματα στις Κοινότητες
Έρευνα
Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Προγράμματα στα Σχολεία
Επιμόρφωση Ειρήνης για Όλους
Απομυθοποίηση της Ιστορίας
Βιβλιογραφία, Κινηματογράφος, Τέχνη
Προσωπικά Βιώματα
Αρθογραφία - Κείμενα και Βίντεο
Φωνές της Ειρήνης
Ο ΟΗΕ και το Κυπριακό
Συνδράμετε το Έργο μας
Be an Active Member
Be a Supportive Member
Become a Donor
How you can help us
Donors List